Overeenkomst

HUUR EN GEBRUIKSOVEREENKOMST ZAAL EN FOYER

TUSSEN

1. De N.V. ’t Hof, met zetel te 9680 Maarkedal, Berkenstraat 1, KBO-nr. 0437 760 109, alhier vertegenwoordigd door dhr. ……….

Hierna genoemd : de verhuurder

En 2. ……………

Hierna genoemd : de huurder

WORDT HET VOLGENDE OVEREEN GEKOMEN

Art. 1 : Voorwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder : (schrappen wat niet past)

- de zaal en foyer

- enkel de foyer

van het Cultuurcentrum Maskerade – Kantschool Mater, gelegen te 9700 Oudenaarde-Mater, Materplein 1A, zoals nader omschreven in het aangehechte gebruiksreglement en in zoverre hiervan niet in huidige overeenkomst anders bepaald.

Zo enkel de foyer wordt gehuurd, is de toegang beperkt tot : de inkom, de foyer, de keuken, de berging, de gang naar de toiletten, de toiletten.

In deze huurovereenkomst is tevens begrepen, het gebruik van de aldaar aanwezige uitrusting, zoals nader omschreven in het gebruiksreglement en de plaatsbeschrijving en in zoverre hiervan niet in huidige overeenkomst anders bepaald.

Art. 2 : Bestemming + datum

De gehuurde lokalen en uitrusting zullen uitsluitend gebruikt worden voor : (omschrijving activiteit)

- activiteit :                                                                                         op (data) :

- repetities/op- en afbouw/opkuis op (data en dagdeel) :

Deze bestemming mag niet gewijzigd worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij inbreuk heeft de verhuurder het recht huidige huurovereenkomst per kerende op te zeggen en de toegang tot het pand te ontzeggen, met behoud van de reeds ontvangen voorschotten/huurgelden en onder voorbehoud van het invorderen der reëel geleden schade uit hoofde van de wanprestatie der huurder.

Onderverhuring en overdracht van huur zijn uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 Art. 3 : Huurprijs en waarborg

De huurder betaalt aan de verhuurder volgende huurprijs :

- voor de activiteit : ...... euro/dag X ..... dagen =                                                         euro 

- voor de repetities/op-en afbouw/opkuis : .....euro/dagdeel van 6 uur X …. Dagen = ...... euro

- totaal :                                              euro

Elk begonnen dagdeel wordt beschouwd als een geheel dagdeel van 6 uur.

Bijkomende dagen repetities/op-en afbouw/opkuis worden aangerekend per dagdeel.

De huurder betaalt tevens een waarborg ad 500,00 euro. Zo na afloop der activiteit geen schade wordt vastgesteld en het pand in propere en opgekuiste toestand wordt terug gegeven, zal deze waarborg binnen 10 dagen terug gestort worden, na gebeurlijke aftrek van de verbruikskost zoals bepaald in art. 4 van huidige overeenkomst.

Art. 4 : Verbruikskosten

De kosten van verwarming, elektriciteit en water zijn inbegrepen in de huurprijs.

Art. 5 : Betaling en ingebruikneming

Voormelde huurprijs en waarborg dienen voorafgaand aan de ingebruikneming ontvangen te zijn op het rekeningnummer BE15 0015 7625 3030 van de verhuurder. De toegang tot het pand wordt slechts verleend na integrale ontvangst van voormelde huurprijs en de waarborg op deze rekening.

Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Bij gebreke hieraan te voldoen is een nalatigheidsinterest verschuldigd ad 1% per begonnen maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling daar de vervaldag van de termijn deze verwittiging vervangt. Tevens is alsdan een forfaitaire en ondeelbare vergoeding ad 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum ad 50,00 euro.

Bij niet-tijdige betaling van de factuur van de verhuurder, heeft laatstgenoemde het recht huidige huurovereenkomst per kerende op te zeggen lastens de huurder en het pand opnieuw aan derden te verhuren, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te eisen voor de schade welke door deze verbreking veroorzaakt wordt.

Art. 6 : Gebruiksreglement

Huidige overeenkomst wordt tevens beheerst door het aangehechte gebruiksreglement, welke de rechten en verplichtingen van partijen bevat en integraal deel uitmaakt van huidige overeenkomst. De huurder verklaart expliciet een exemplaar te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de inhoud ervan en deze integraal te aanvaarden. De huurder zal het gebruiksreglement op elke pagina paraferen en onderaan ondertekenen.

De op te maken plaatsbeschrijving en inventaris maken evenzeer integraal deel uit van huidige overeenkomst.

Art. 7 : Hoofdelijkheid en aansprakelijkheid

Zo de huurder een vereniging dan wel een rechtspersoon is, verklaart volgende persoon zich hoofdelijk aansprakelijk met de huurder voor alle betalingen en gebeurlijke schade aan het pand :

- (naam, voornaam, adres, rijksregisternr, telefoon, emailadres)

Art. 8 : Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

Huidige overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij geschil zijn enkel de Rechtbanken te Oudenaarde bevoegd en desgevallend het Hof van Beroep te Gent.

Art. 9 : Afwijkende en aanvullende bepalingen

Enkel schriftelijke afwijkende bepalingen van huidige overeenkomst en het gebruiksreglement zijn geldig.

Volgende afwijkende bepalingen worden overeengekomen :

-

-

-

De huurder zal gebruik maken van volgende geluid-, licht- en theatertinfrastructuur van het pand :

-

-

Opgemaakt te Oudenaarde op ………… in zoveel exemplaren als er partijen zijn (met inbegrip van de hoofdelijk aansprakelijke persoon) en waarvan elke partij erkent een exemplaar van zowel huidige overeenkomst als het gebruiksreglement te hebben ontvangen.

De verhuurder                                  De huurder                 De hoofdelijk aansprakelijke partij Voor NV ’t Hof

Haar zaakvoerder

Bijlage : gebruiksreglement

Deel deze pagina